Polityka prywatności w Laser Studio Zbigniew Matuszewski w Szczecinie

W tym miejscu znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem przez nas świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Laser Studio Zbigniew Matuszewski, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 85/1, reprezentowane przez Zbigniewa Matuszewskiego.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Danych Osobowych, dostępnym:
– pod adresem email: laser-studio@laser-studio.pl
– za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej:www.laser-studio.pl
– listownie pod adresem: 70-437 Szczecin, ul. Jagiellońska 85/1
W jaki sposób są pozyskiwane Państwa dane osobowe?
Korzystając z naszych usług, Państwo sami podają nam swoje dane osobowe.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Laser Studio Państwa danych osobowych?
Przystępując do grona naszych pacjentów potrzebujemy od Państwa podstawowe dane, tj.: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć, datę urodzenia, adres zamieszkania.
Mogą nam Państwo również przekazać: adres email, nr telefonu.
Z uwagi na prowadzenie działalności leczniczej, tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje dotyczące Państwa stanu zdrowia. Informacje te są zbierane, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i prowadzenia procesu leczenia.
Dla celów komunikacji marketingowej potrzebny jest nam Państwa adres e-mail lub numer telefonu. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje informacje, jakich Państwo nam udzielili, tj.: imię, nazwisko.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
-ustalenie Państwa tożsamości podczas telefonicznego umawiania wizyty, w recepcji, oraz w gabinecie lekarskim;
(art.6 ust1 lit c oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt.1 ustawy o prawach pacjenta oraz par.10.ust.1pkt.2 Rozporządzenia MZ.)
-prowadząc działalność leczniczą mamy obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
(art.9 ust.2 lit.h RODO w zw. Z art.24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporz.MZ.)
-kontaktujemy się telefonicznie lub za pomocą adresu e-mail, podanych przez Państwa, w celu potwierdzenia wizyty, odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienia o wizycie lub konsultacji, czy też w celach informacyjnych związanych z planowaną u nas wizytą;
(art.6 ust.1 lit.b RODO- jako tzw. uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka nad pacjentem).
– jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a więc tym samym przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu;
(art.6 ust.1 lit.b oraz f RODO).
-z uwagi na obowiązki podatkowe i związane z tym np. wystawianie rachunków za wykonane u nas usługi dla Państwa, może zaistnieć konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych;
(art.6 ust.1 lit.c RODO w zw.z art.74 ust.2 ustawy z dn.29.09.94 r. o rachunkowości).
-możemy kierować do Państwa komunikację marketingową dotyczącą Laser Studio, jak np.: informacje o usługach, promocjach, towarach, wydarzeniach czy artykułach – w zależności od Państwa decyzji na adres e-mail lub sms na podany numer telefonu;
(art.6 ust.1 lit. A RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust.2 uśude).

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?
Jako podmiot świadczący usługi medyczne dbamy o poufność Państwa danych, stąd odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Laser Studio, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać dla Państwa usługę. Odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług prawnych świadczących usługi dochodzenia roszczeń dla Laser Studio, jak również osoby upoważnione przez Państwa. Z uwagi na konieczność dbałości o infrastrukturę informatyczną czy też organizacyjną możemy przekazywać Państwa dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami.

Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską?
W przypadku konieczności przekazywania Państwa danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, np. w przypadku korzystania z firm teleinformatycznych spoza Unii Europejskiej, zapewnimy obwarowanie współpracy odpowiednimi klauzulami ochronnymi przyjętymi przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Stworzoną dla Państwa dokumentację medyczną, Laser Studio ma obowiązek przechowywać przez co najmniej 20 lat od daty ostatniego wpisu.
Jeżeli Państwa dane były przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń, dane przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń, przewidziany odpowiednimi przepisami.
Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
Po upływie w w okresów Państwa dane poddawane są anonimizacji lub usuwane.

Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?
Korzystanie z usług Laser Studio jest dobrowolne, jednak będąc podmiotem leczniczym, mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, określony przepisami prawa, m.in. do oznaczenia tożsamości pacjenta przy wykorzystaniu jego danych osobowych.
Ze względów podatkowych i rachunkowych Laser Studio posiada również obowiązek przetwarzania danych osobowych.
Podanie nam przez Państwa swojego numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich brak spowoduje niemożność potwierdzenia wizyty albo jej odwołania.
Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności.
Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, i mają Państwo prawo do odwołania ww zgody w każdej chwili – poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, czy przez stronę internetową.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Państwu: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, żądanie usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, o ile nie będzie innych ograniczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z w w uprawnień – mogą się Państwo skontaktować z nami poprzez stronę internetową, e-mail, telefon.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.